Stimați Vizitatori,

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L., cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr. 3, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2940/2013, cod de identificare fiscală: 32289161, care deține siteul www.smptgroup.com, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare R.G.P.D.), și a legislației naționale (Legea nr. 190/2018 și reglementările aplicabile în materia protecției datelor) și europene aplicabile în domeniul protecției datelor.

I. Definiții:

 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Site-ul, vizitează spațiile SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L.  sau este interesat sau solicită informații referitoare la produsele Operatorului;
 • Client înseamnă persoana fizică careia i se prestează servicii de către Operator, prin intermediul siteului sau prin alte modalități;
 • Date cu caracter personal înseamnăorice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă I.P., ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc;
 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L., inclusiv prin intermediul siteului www.simonpartners.ro are calitatea de operator;
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • R.G.P.D./G.D.P.R. înseamnă Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Autoritatea de supravehere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării R.G.P.D.;
 • S.E.E. înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

II. Drepturile dumneavoastră  și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale:

 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului (SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L.) în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).
 • Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 • V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din R.G.P.D..
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.
 • Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
 • În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.
 • Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați  că v-am  încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

Toate aceste drepturi,  le puteți  exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L., datată și semnată, comunicată:

Sau

 • Prin email la adresa: office@simonpartners.ro;

Vă vom răspunde într-un termen de 1 lună de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termenul de o lună de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și de a vă informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

III. Datele personale prelucrate de Operator:

Vizitatorii siteului:

Datele personale ale Vizitatorilor siteului www.simonpartners.ro sunt procesate prin simpla accesare a Site-ului, situație în care se colectează, conform politicii de cookies practicată de www.simonpartners.ro prin intermediul servicului Google Analytics, următoarele date: I.P., locație, preferințe și pagini vizitate.

În această situație, datele sunt prelucrate în scop de marketing, dar și pentru a vă asigura o cât mai bună experiență online.

Temeiul legal al procesării este reprezentat atât de consimțământului Vizitatorului, conform politicii de cookies  agreată de dumneavoastră pe site-ul de www.simonpartners.ro, consimțământ care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzătoare a browserului de internet, cât și de interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a siteului.

IV. Durata și condițiile de prelucrare. Securitatea datelor personale:

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, perioadă care nu va depăși 1 an de zile.

Precizăm că datele dumneavoastră personale nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.

De asemenea, noi SIMON & PARTNERS REAL ESTATE ADVISORS S.R.L., ne obligăm să garantăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin măsuri optime de ordin tehnic și organizatoric pentru securitizarea prelucrării datelor personale, conform G.D.P.R..